VANREDNO OBRAZOVANJE

Vanredno obrazovanje

VANREDNO
OBRAZOVANJE

Vanredno obrazovanje

Vanredno obrazovanje je jedna od opcija za sticanje željenog zvanja i ovaj program je dostupan svim kandidatima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Vanredno obrazovanje završavaju zaposleni ljudi bez odgovarajuće škole (lica sa osnovnom školom, sa jednim ili više završenih razreda neke druge srednje škole, sa završenom nekom drugom srednjom školom, sa završenom devetim i desetim razredom i sl.).

Važno je istaći da ovaj vid obrazovanja ne podrazumeva “sedenje u klupi” i prisustvovanje nastavi nego je prilagođeno potrebama zaposlenih osoba, dakle, nema odsustva sa posla.

Vanredno obrazovanje je namenjeno kandidatima starijim od 17 godina koji:

 • su završili samo osnovnu školu,
 • su započeli pa prekinuli školovanje u bilo kojoj drugoj školi, a to mogu dokazati svedočanstvima o završenom razredu,
 • su završili srednju školu.

Polaganje ispita je prilagođeno vanrednom obrazovanju, a nastavni plan i program obrazovnih profila usklađen je sa odredbama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Srednja stručna škola u Novom Sadu je akreditovana od strane nadležnog Ministarstva prosvete, a stečena diploma je priznata u zemljama Evropske Unije.

PREKVALIFIKACIJA

Namenjena je kandidatima koji imaju završenu srednju školu sa željom da promene usmerenje (prekvalifikacija sa trećeg na treći stepen, odnosno sa četvrtog na četvrti stepen).

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima
 • Overena fotokopija diplome
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Overena fotokopija lične karte
 • Overena fotokopija vozačke dozvole (odnosi se na sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje)

DOKVALIFIKACIJA

Namenjena je kandidatima koji se stekli treći stepen obrazovanja, a žele da steknu četvrti stepen obrazovanja.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

 • Overene fotokopije svedočanstava o svim završenim razredima;
 • Overena fotokopija diplome;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 • Overena fotokopija lične karte;
 • Overena fotokopija vozačke dozvole (odnosi se na sledeće obrazovne profile: vozač motornih vozila, tehničar drumskog saobraćaja i instruktor vožnje).

– Prilikom upisa učenika na vanredno obrazovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju,
stručna komisija utvrđuje dopunske ispite (razliku predmeta) koje učenik treba da polaže
i to na osnovu upoređivanja nastavnih planova. –

Maturski rad piše se isljučivo ćiriličnim pismom u tri primerka, od kojih dva ostaju u školi.
Ovde možete da preuzmete šablon naslovne strane maturskog rada.