Pilotiranje državne mature шк.2021/2022.

Прилог 9: Упутство за кандидате и за њихове родитеље, односно
старатеље


КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ
У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија,
средњих уметничких и средњих стручних школа.
Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено
провере тачност података из приjaва за полагање матурских испита у
школској бази података (апликацији).


ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких
образовних профила и великог дела стручних образовних профила),
односно три дана (у случају гимназија, одређених стручних образовних
профила и уметничког образовног профила музички сарадник –
теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.
Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова. Трајање испита је
одређено приручником о полагању матурског испита за општеобразовни
наставни предмет, односно образовни профил.
Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време
које је истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи
и на веб-сајту школе. Трајање испита је одређено приручником о
полагању матурског испита за образовни профил.
Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу
у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута
пре почетка извођења практичног дела стручног испита током свих дана
одржавања тих испита.
На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на
насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на
огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе
најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.
Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени
испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су
истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.
Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични
делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата
који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници
и према упутству за рад на насловној страни теста.
Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим
од стране чланова школске испитне комисије и према упутству за
извођење радног задатка.
На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других
преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити
других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Кандидати
су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене
мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације,
пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног
прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање
или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање
просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника
нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени
са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства
дата од стране дежурних наставника.
Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се
полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15
минута.
Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног
наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију
тако да не ремете рад других кандидата.
Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита,
смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.
Ово упутство је одштампано и подељено кандидатима.